#
#
Abeelen banner


Algemene uitzonderingen van het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Het rijden op een bestel- of vrachtauto(combinatie) is voor bepaalde activiteiten van de Europese Rij- en rusttijdenverordening 561/2006 uitgezonderd. Dit vanwege de hulpverleningstaak die deze diensten moeten uitvoeren of omdat het hier geen commercieel goederenvervoer betreft. Valt een bestuurder onder één van de uitzonderingen, dan gelden de normen van de Arbeidstijdenwet en eventueel de afwijkingen daarvan in het Arbeidstijdenbesluit. Verder geldt dat deze voertuigen ook zijn uitgezonderd van installatie en het gebruik van de (digitale) tachograaf.

De volgende categorieën zijn van het Arbeidstijdenbesluit vervoer uitgezonderd:

 1. Voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km per uur bedraagt;

 2. Voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en korpsen voor de handhaving van de openbare orde voorzover het vervoer plaatsvindt in het kader van de taak waarmee deze organen zijn belast en onder hun controle valt;

 3. Voertuigen, met inbegrip van voertuigen gebruikt bij niet-commerciële vervoersoperaties met betrekking tot humanitaire hulp, die gebruikt worden in noodsituaties of voor reddingsoperaties;

 4. Speciaal voor medische doeleinden gebruikte voertuigen;

 5. Voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats;

 6. Voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen;

 7. Voertuigen of een combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer en waarvan de toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt;

 8. Commerciële voertuigen die krachtens de wetgeving van de lidstaat waar ermee wordt gereden een historisch statuut hebben, en die voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen worden gebruikt.

Speciale uitzonderingen van het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Lidstaten mogen bepaalde activiteiten of branches van de rij- en rusttijdenregels van EG verordening 561/2006 uitzonderen. Dit vanwege de aard van het bedrijf en het beperkte vervoersbelang van deze bedrijven. De werknemers die werkzaam zijn bij deze bedrijven hebben wel te maken met de arbeids- en rusttijdregels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, maar niet met de rijtijd, pauze in rijtijd en rusttijdnormen.

De volgende categorieën zijn van de rijtijd, pauze en rusttijdregels en installatie en gebruik (digitale) tachograaf uitgezonderd:

 1. Voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de overheid voor wegvervoer dat de particuliere vervoersondernemingen niet beconcurreert;

 2. Voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-,hoveniers-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf;

 3. Land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least;

 4. Voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 7.500 kg, die in Nederland materiaal, apparatuur of machines vervoeren die de bestuurder beroepshalve gebruikt als wel voor het vervoer van goederen die voor of door het eigen bedrijf worden gebruikt. Op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is. In de handhaving geldt dat een bestuurder vervoer niet als hoofdactiviteit heeft als hij kan aantonen per week minder dan 12 uur op zo'n voertuig te rijden;

 5. Voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestaan maximummassa van ten hoogste 7,500 kg, die worden gebruikt:
  - Door leveranciers van de universele dienst als gedefinieerd in artikel 2, onder 13, van Richtlijn 97/67/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst voor het bezorgen van goederen in het kader van de universele dienst; of
  - Voor het dragen van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve gebruikt. Deze voertuigen mogen alleen binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf worden gebruikt en op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is;

 6. Voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden gebruikt voor het commerciële vervoer van goederen of personen;

 7. Voertuigen die worden gebuikt in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen, diensten met betrekking tot de water-, gas- of electriciteitsvoorziening, aanleg en onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en televisie uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en televisie;

 8. Speciaal voor het vervoer van circus- of kermismateriaal uitgeruste voertuigen;

 9. Speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele projecten (bijvoorbeeld rijdende bibliotheken, rijdende schooltandartsen en specifieke voertuigen die worden ingezet als podia bij sportevenementen), die geen gebruiksdoel kennen dat is gericht op het vervoer van goederen van A naar B, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is

 10. Marktkoopwagens, waarvan het gebruiksdoel is gericht op het verkopen van de vervoerde goederen vanuit het betreffende voertuig op de plaatselijke markt, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de vervoerder is;

 11. Voertuigen die worden gebruikt als rijdende werktuigen en werkplaatsen, op voorwaarde dat het vervoer niet de hoofdactiviteit van de vervoerder is.

 12. Voertuigen voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen;

 13. Speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen;

 14. Voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafvallen;

 15. Vervoer voor zover het betreft voertuigen binnen hubfaciliteiten (zoals havens, intermodale overslagcentra en spoorwegterminals), voor zover dit vervoer binnen een straal van 5 kilometer plaatsvindt;

 16. Voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruik worden binnen een straal van ten hoogste 50 km.

Bron: platform digitale tachograaf

APK-vervaldatum opzoeken

Voer hieronder uw kenteken in om te controleren wanneer de APK verloopt.

nieuw: laadklepkeuring

Wist u dat u in de vestiging Hilvarenbeek ook terecht kunt voor laadklep- en personenliftkeuringen?  Meer info

LPK Logo

Meer dan 6.250 (!) maal positief beoordeeld op:

 

Bestegarage _nieuws
E. Stevens

Snel en goed APK keuren, zonder het gevoel dat er gezocht wordt naar extra omzet. Zo hoort het!

A. Budrevicius
Erg betrouwbaar en uitstekende service. Kwaliteit en service van hoog niveau.Zeer tevreden.

M. Gierman
eerlijke APK zonder afspraak dus op verloren moment onder 't genot van kopje koffie dus IDEAAL!!! Service en klantvriendelijkheid bij van Abeelen hoog in 't vaandel.

L. V.G.
Al jaren kom ik bij van Abeelen. Mede om het feit dat zij een onafhankelijk keuringsstation zijn. Daardoor weet ik zeker dat er serieus en zonder enig ander winstoogmerk gekeurd worden. Altijd super. Ik heb ze zien groeien tot waar ze nu staan. Helemaal super!


Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag, zijn wij gesloten.

Vrijdag 31 mei zijn wij wel gewoon geopend van 8:00 tot 17:00 uur.